top of page

דוח ניתוק לצרכי מס

בתיקון 223 לפקודת מס הכנסה נקבע כי כל ישראלי שעשה הגירה או רילוקיישן לחו”ל יהיה חייב בהגשת דוח ניתוק תושבות לצרכי מס בישראל וזאת במקרה שהוא נכח בישראל בשנת המס יותר מ 183 ימים או 30 ימים כשבשנתיים שקדמו לאותה שנה ואותה שנה שהית מעל 425 ימים.

 

החל משנת 2016, חובה על יחיד אשר עבר לחו"ל, ושהה בישראל מעל 183 יום בשנה מסוימת או ששהה בה מעל 30 יום ויחד עם השנתיים שקדמו לה, שהה מעל 425 יום (למשל בשנה בה עזב), להגיש דוח לרשויות המס בישראל.

הדו"ח יכלול את הכנסותיו והוצאותיו של משק הבית לרבות הגשת נספח לדוח השנתי ליחיד (טופס 1348).

בנוסף לכך, ובניגוד לדו"ח רגיל אשר מוגש למס הכנסה, חובה לצרף גם מסמך הכולל את הטענות והעובדות מדוע היחיד הינו תושב חוץ ולכן אינו חייב במס בגין הכנסותיו מחוץ לישראל. המסמך יהיה מבוסס על הוראות החוק, הפסיקה וחוזרי מס הכנסה.

משרדנו יכין את כל הדרוש לצורך הגשת הדו"ח כאמור – הן את הכנסותיו והוצאותיו של משק הבית, והן את המסמך הטענות.

 

לתשומת ליבך, יתכן כי בעקבות הגשת הדו"ח תקבל החזר מס מרשויות המס בישראל בגין שנת הדוח.

מה ההשלכות של אי הגשת הדוח כשקיימת חובה להגישו?

ראשית, אם אתה מחויב בהגשת הדוח ואינך מגיש אותו הדבר מהווה עבירה פלילית בשל אי הגשת דוח כדין.

 

שנית, עצם אי הגשת הדוח תחליש מאד את הטענה שלך שאינך תושב ישראל ואינך חייב במס בישראל ובביטוח לאומי על הכנסותיך מחו”ל.

צור קשר עם משרדנו עוד היום לפרטים נוספים.

Airplane
bottom of page